سبدهای پیشنهادی هفته سوم مهر ماه
۹ مجموعه فعال در حوزه بازار سرمایه سبد های خود را برای هفته سوم مهر ماه پیشنهاد کردند.

به گزارش بورس فوری،برای هفته پیش رو ۹ مجموعه سبدهای سرمایه گذاری به این شرح ارائه شدند؛

بر اساس این گزارش پرتفوی پیشنهادی شرکت سبدگردان داریک پارس برای میان مدت ۵ سهم خودرو، وبملت، قثابت، خاور، وتجارت و برای بلند مدت ۲ سهم فراز، داریک است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم مهر ماه

همچنین سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان از ۴ سهم فسبزوار، سپاها، غمینو و پی پاد و سه سهم خزامیا، بوعلی و خدیزل برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم مهر ماه

شایان ذکر است سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا از ۴ سهم کدما، کبافق، شبندر، فباهنر برای میان مدت و برای بلند مدت ۲ سهم فولاژ و وکغدیر را پیشنهاد داد.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم مهر ماه

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان تصمیم از ۳ سهم فسبزوا، ونیکی، تصمیم برای میان مدت و ۳ سهم کاسپین، فزر و خودکفا برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم مهر ماه

علاوه برآن سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ازر ۳ سهم وساپا، فولای، کامیاب برای میان مدت و ۲ سهم سرچشمه، کالا برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم مهر ماه

شرکت سبدگردان سرمایه و دانش ۳ سهم شبندر، وبملت و سپاها را برای میان مدت و ۴ سهم وغدیر، شستا، مبین و صندوق سرمایه گذاری مشترک افق را برای بلند مدت پیشنهاد کرد.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم مهر ماه

علاوه برآن سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سورین از ۲ سهم سغدیر، سپاها برای میان مدت و ۳ سهم شکربن، پکویر و ومعادن برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم مهر ماه

سبد پیشنهادی شرکت سبد گردان الگوریتم عبارتند از؛ ۳ سهم حگردش، وآفری، سرچشمه برای میان مدت و ۳ سهم شبریز، سیتا، خزامیا برای بلند مدت است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم مهر ماه

در پایان سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان کاریزما از ۵ سهم ضمان، شاوان، فسبزوار، رکیش و کوثر برای میان مدت و ۳ سهم فزر، بورس، کاریس برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم مهر ماه

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۵۱۱

0 نظر:

نظر بدهید