سدور را برای بلند مدت بخریم؟
گزارش تحلیلی از وضعیت درآمد و حساسیت سود سدور را پیش رو دارید.

به گزارش بورس فوری،فروش شرکت سیمان دورود برای دوره مالی منتهی به ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳۸۵۸۶۴۵ میلیون ریال پیش بینی شد.

شرکت سیمان دورود با نماد سدور در بورس فعالیت دارد؛

شرکت سیمان درود سود هر سهم را براساس آخرین سرمایه برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ مبلغ ۲۹۲۴ ریال پیش بینی کرد این رقم برای دوره مشابه منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۸۳ ریال بود سود هر سهم براساس آخرین سرمایه برای دوره مالی منتهی به ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ محقق شده مبلغ ۲۵۸ ریال است.

فروش شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳۸۵۸۶۴۵ میلیون ریال پیش بینی شد. این رقم برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۹۹۰۲۴۵۷ میلیون ریال است.این رقم برای دوره مالی مشابه منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۵۶۲۱۹۷۹ میلیون ریال بود. سود عملیاتی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۲۸۴۷۱۲ میلیون ریال است.

سدور را برای بلند مدت بخریم؟

سدور را برای بلند مدت بخریم؟

منبع: سرمایه گذاری سامان مجد

0 نظر:

نظر بدهید