۸مجموعه فعال در حوزه بازار سرمایه سبد های خود را برای هفته اول اسفند ماه پیشنهاد کردند.
برای هفته پیش رو ۸ مجموعه سبدهای سرمایه گذاری به این شرح ارائه شدند.

به گزارش بورس فوری، بر اساس این گزارش سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان کاریزما از ۶ سهم اهرم، متال، خموتور، کساوه، دتماد و غبشهر برای میان مدت و ۳ سهم ونوین، دارایکم و ثامید برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

همچنین سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان تصمیم از ۵ سهم هوشیار، پیزد، تصمیم، فسبزوار و زبینا برای میان مدت و ۳ سهم کنور، کاوه و شگویا برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

پرتفوی پیشنهادی شرکت سبدگردان الگوریتم از ۳ سهم فخوز، ونوین و غپینو برای میان مدت و ۳ سهم تاصیکو، ارفع و شبریز برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

گفتنی است سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک از سهم فجر برای کوتاه مدت و ۲ سهم سیمرغ و سدور برای میان مدت و ۳ سهم ومدیر و مدیر و فولاژ برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

شایان ذکر است سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سرمایه و دانش از ۳ سهم جم، وبملتو سپاها برای میان مدت و ۴ سهم وغدیر، فخوز، مبین و صندوق سرمایه گذاری مشترک افق برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

شرکت سبدگردان سورین برای میان مدت ۲ سهم تپمپی و قزوین و برای بلند مدت ۳ سهم زقیام، دشیمی و دسینا را پیشنهاد کرد.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان از ۴ سهم سیمرغ، سمازن، غدیس و پی پاد برای میان مدت و ۳ سهم فسبزوار، بوعلی و خزامیا برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا از سهم فزر برای کوتاه مدت و ۳ سهم شسپا، شتران و کپرور برای میان مدت و ۲ سهم فسبزوار و وکغدیر برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۵۳۰

0 نظر:

نظر بدهید