توضیحات فزرین در خصوص معدن اوشک
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات تکمیلی در خصوص معدن اوشک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت فزرین منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،شرکت زرین معدن آسیا در خصوص معدن اوشک- گروه ب منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توضیحات تکمیلی ارائه داد.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات تکمیلی در خصوص معدن اوشک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت زرین معدن آسیا با نماد فزرین در بورس فعالیت دارد؛

سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات تکمیلی در خصوص معدن اوشک- گروه ب به این شرح است؛

نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل مشخص نیست

نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل مشخص نیست

توضیحات تکمیلی در خصوص معدن اوشک منتشر شد.

فزرین در خصوص معدن اوشک توضیح داد

0 نظر:

نظر بدهید