سبدهای پیشنهادی هفته اول اردیبهشت ماه
۸ مجموعه فعال در حوزه بازار سرمایه سبد های خود را برای هفته اول اردیبهشت ماه پیشنهاد کردند.

به گزارش بورس فوری،برای هفته پیش رو ۸ مجموعه سبدهای سرمایه گذاری به این شرح ارائه شدند.

بر اساس این گزارش، پرتفوی پیشنهادی شرکت سبدگردان داریک پارس از ۵ سهم خساپا، وپارس، قثابت، وخارزم،خاور برای میان مدت و ۲ سهم فراز، و داریک برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اردیبهشت ماه

همچنین سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان الگوریتم از ۳ سهم فخوز، ونوین، غپینو برای میان مدت و ۳ سهم تاصیکو، ارفع وشبریز برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اردیبهشت ماه

سبد پیشنهادی شرکت سبد گردان الگوریتم از ۵ سهم هوشیار، فنورد، تصمیم، فسبزوار، شکام برای میان مدت و ۳ سهم دکوثر، کاوه و شگویا برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اردیبهشت ماه

باید خاطر نشان کرد سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان از ۴ سهم سیمرغ، سهگمت، کپارس و فخوز برای میان مدت و ۳ سهم فغدیر، بوعلی و خاور برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اردیبهشت ماه

شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک سهم فجر را برای کوتاه مدت، کلوند و غدیس را برای میان مدت و ۳ سهم ومدیر، مدیر، وصندوق را برای بلند مدت پیشنهاد داده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اردیبهشت ماه

سبد پیشنهادی سبدگردان سورین از ۲ سهم هرمز، کخاک برای میان مدت و ۴ سهم شپدیس، شکربن، خنصیر و بملت برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اردیبهشت ماه

گفتنی است؛ سبد پیشنهادی سبدگردان کاریزما از ۷ سهم شگستر، کوثر، ثامید، دارایکم، غبشهر، کساوه، دتماد برای میان مدت و ۲ سهم اهرم، متال برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اردیبهشت ماه

درپایان، سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سرمایه و دانش از ۳ سهم نوری، وبملت، سغدیر برای میان مدت و ۴ سهم شستا، فخوز، مبین و صندوق سرمایه گذاری مشترک افق برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اردیبهشت ماه

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۵۳۶

0 نظر:

نظر بدهید