امروز شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.
افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. امروز نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

به گزارش بورس فوری، پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۷۴۰۰ درصدی وامیر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر از مبلغ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای و اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۳۶۰۰ درصدی سبهان

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت سیمان بهبهان  از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود (طبقه زمین) ارائه گردید.

ثبت افزایش سرمایه ۶۱ درصدی وحافظ

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ افزایش سرمایۀ شرکت بیمه حافظ  از مبلغ ۱,۸۵۸,۶۷۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۱۴۱۳۲۲ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.


آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳ درصدی آسیا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴  افزایش سرمایۀ  شرکت بیمه آسیا از مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۹۴۷ درصدی نبروج

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت کارخانجات نساجی بروجرد از مبلغ ۵۹۲,۸۴۹ ریال به مبلغ ۱۲,۰۸۳,۰۶۲ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت مالکانه، کاهش ریسک اعتباری شرکت (کاهش ریسک اعتبار دهندگان)، افزایش رتبه اعتباری و افزایش ظرفیت استقراض شرکت ارائه گردید.

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده ۴۲ درصدی رکیش

پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش  از مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، اجرای طرح توسعه زیرساخت، شبکه و بروزرسانی و نوسازی ابزار‌های پذیرش، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور اجرای طرح توسعه زیرساخت، شبکه و بروزرسانی و نوسازی ابزار‌های پذیرش اقدام نماید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۵۰ درصدی وطوبی

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و بهبود نسبت‌های مالی که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۸۷ درصدی تاپکیش

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹  افزایش سرمایۀ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش  از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۱۶۶,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۷۱۷۱۲ میلیون ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۳۰۹۴۲۸۸ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی وجامی

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری جامی  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی، انجام سرمایه گذاری جدید و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر

صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۴ درصدی مادیرا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع مادیران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر

صدور مجوز افزایش سرمایه ۴۵۰ درصدی غمایه

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت خمیر مایه رضوی  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه ۵ درصدی وهور

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۷۶,۱۷۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    سرمایه گذاری در شرکت فرعی مولد نیروگاهی گوهر سیرجان و تامین سرمایه در گردش

0 نظر:

نظر بدهید