خالص ارزش دارایی های سفارس چقدر شد؟
خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم سفارس بررسی شد.

به گزارش بورس فوری، ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت سیمان فارس خوزستان ۱۹۸۳۷ میلیارد تومان است.

بر اساس بررسی خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم سیمان فارس خوزستان که با نماد سفارس در بورس فعالیت دارد؛

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۹۸۳۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۸۸۲۱ میلیارد تومان است.

مهمترین شرکت های بورسی آن عبارتند از؛ سیمان ابیک - سیمان فارس نو - سیمان خوزستان و سیمان فارس است.

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱۷۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱۳۱ میلیارد تومان است.

بدین ترتیب NAV هر سهم سفارس ۳۷۱۰۳ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۸۲ درصد است.

خالص ارزش دارایی های سفارس چقدر شد؟

منبع: پارسیس

0 نظر:

نظر بدهید