دارایکم روز گدشته را نزولی تمام کردند

دارایکم روز گدشته را نزولی تمام کردند

تاریخ: 1400/7/13

 ضرر سهامداران به چند درصد رسید؟

ضرر سهامداران به چند درصد رسید؟

تاریخ: 1400/7/4

 ارزش دارایکم ۲۹ شهریور چقدر شد؟

ارزش دارایکم ۲۹ شهریور چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/29

ارزش دارایکم ۲۸ شهریور پایداری دارا یکم

ارزش دارایکم ۲۸ شهریور پایداری دارا یکم

تاریخ: 1400/6/28

 دارایکم ۲۷ شهریور یکدست قرمزپوش شدند

دارایکم ۲۷ شهریور یکدست قرمزپوش شدند

تاریخ: 1400/6/27

کاهش ارزش صندوق‌های دولتی همراه با افت شاخص کل قیمت روز دارایکم

کاهش ارزش صندوق‌های دولتی همراه با افت شاخص کل قیمت روز...

تاریخ: 1400/6/24

ارزش دارایکم ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ چقدر شد؟

ارزش دارایکم ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/23

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/21

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/16

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/16

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/15

ارزش دارایکم چقدر شد؟ ارزش پرتفوی پالایش یکم باز هم کاهشی شد

ارزش دارایکم چقدر شد؟ ارزش پرتفوی پالایش یکم باز هم کاه...

تاریخ: 1400/6/14

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/13

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/10

 ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/9

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/24

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/16

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/13

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/12

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/11

 ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/9

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/6

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/28

 ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/26

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/23

 ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/22

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/21

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/20

ارزش دارایکم در تاریخ 19 تیرماه 1400

ارزش دارایکم در تاریخ 19 تیرماه 1400

تاریخ: 1400/4/19

ارزش دارایکم ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ چقدر شد؟

ارزش دارایکم ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/16

نظر بدهید