توانائی هاي تحلیل تکنیکی
استفاده از این روش در تمامی نمودارها یک تحلیلگر تکنیکال می تواند از استراتژي خود در تمام بازارها و روي تمام چارتها استفاده کند

به گزارش بورس فوری، توانائی هاي تحلیل تکنیکی

استفاده از این روش در تمامی نمودارها 
 یک تحلیلگر تکنیکال می تواند از استراتژي خود در تمام بازارها و روي تمام چارتها استفاده کند 

حمایت / مقاومت
آنالیز اولیه و ساده نمودار هاي قیمت میتواند در تشخیص درجه حمایت یا مقاومت مفید باشد . این پارامترها معمولا توسط دوره هاي تراکم محدوده داد و ستد که قیمت ها در یک محدوده مشخص تغییر میکند مشخص میشوند .
 این مطلب گویاي این است که قواي متقابل عرضه و تقاضا به تعادل رسیده اند و داد و ستد به بن بست رسیده است.
وقتی قیمت از این محدوده خارج میشود نشان دهنده این است که عرضه یا تقاضا شروع به رشد کرده و بر دیگري فائق آمده است .
اگر قیمت بالاتراز حد بالایی محدوده قیمت برود نشاندهنده آن است که تقاضا برنده شده و اگر از حد پایینی خارج شود عرضه افزایش یافته است 

 پیشینه قیمت بصورت تصویري  
حتی براي تحلیل گران بنیادي با تجربه و کارآزموده نیز یک نمودار قیمت ، حاوي اطلاعات مفیدي است . 

تسهیل در تشخیص زمان خرید  
تحلیل تکنیکال کمک زیادي در تشخیص زمان خرید میکند . برخی تحلیل گران ، روش بنیادي را براي شناسایی سهام مناسب جهت خرید و روش تکنیکال را براي تشخیص زمان خرید بکار می برند .
 

0 نظر:

نظر بدهید