شلعاب صعودی می شود؟

شلعاب صعودی می شود؟

تاریخ: 1401/4/11

ورود خکاوه به کانال صعودی

ورود خکاوه به کانال صعودی

تاریخ: 1401/4/11

تحولات سکه از اردیبهشت به چه شکل بود؟

تحولات سکه از اردیبهشت به چه شکل بود؟

تاریخ: 1401/4/9

 ورود سهم آریا به فاز اصلاح قیمت

ورود سهم آریا به فاز اصلاح قیمت

تاریخ: 1401/4/9

انتظار روند اصلاحی از وبهمن

انتظار روند اصلاحی از وبهمن

تاریخ: 1401/4/8

 وکادو درون یک دیامتریک درحال نوسان است

وکادو درون یک دیامتریک درحال نوسان است

تاریخ: 1401/4/8

آغاز روند رو به رشد خمحرکه/ هدف قیمتی ۵۳۰ تومانی

آغاز روند رو به رشد خمحرکه/ هدف قیمتی ۵۳۰ تومانی

تاریخ: 1401/4/6

ناکامی لکما در شکست خط روند نزولی بلند مدت

ناکامی لکما در شکست خط روند نزولی بلند مدت

تاریخ: 1401/4/6

ادامه روند صعودی سهم خگستر

ادامه روند صعودی سهم خگستر

تاریخ: 1401/4/6

راه برای خساپا هموار می شود

راه برای خساپا هموار می شود

تاریخ: 1401/4/3

حد ضرر برای وبصادر چقدر است؟

حد ضرر برای وبصادر چقدر است؟

تاریخ: 1401/4/3

حرکت وتجارت برای تکمیل اصلاح

حرکت وتجارت برای تکمیل اصلاح

تاریخ: 1401/4/3

پیش بینی یک صعود مناسب برای تکمبا

پیش بینی یک صعود مناسب برای تکمبا

تاریخ: 1401/4/1

" افق " موفق به کف‌ سازی جدید سهام شد

" افق " موفق به کف‌ سازی جدید سهام شد

تاریخ: 1401/3/29

نوسان مثبت برای سهام " خبهمن "

نوسان مثبت برای سهام " خبهمن "

تاریخ: 1401/3/29

" پارس " از سقف تاریخی خود عبور کرد

" پارس " از سقف تاریخی خود عبور کرد

تاریخ: 1401/3/27

“ رنیک “ صعودی می شود؟

“ رنیک “ صعودی می شود؟

تاریخ: 1401/3/27

ایجاد فاز اصلاح قیمتی برای “ چخزر “

ایجاد فاز اصلاح قیمتی برای “ چخزر “

تاریخ: 1401/3/27

فاراک از ادامه رشد قیمتی جاماند!

فاراک از ادامه رشد قیمتی جاماند!

تاریخ: 1401/3/19

دو هدف قیمتی برای ستران

دو هدف قیمتی برای ستران

تاریخ: 1401/3/19

سیگنال خروج از این سیمانی صادر شده؟

سیگنال خروج از این سیمانی صادر شده؟

تاریخ: 1401/3/19

تحلیل تکنیکال و بررسی تولید و فروش، متغیرهای اثرگذار و بازدهی صنعت لاستیک

تحلیل تکنیکال و بررسی تولید و فروش، متغیرهای اثرگذار و ...

تاریخ: 1401/3/19

« سپیدار » در کانال صعودی

« سپیدار » در کانال صعودی

تاریخ: 1401/3/11

« آریا » در فاز اصلاحی

« آریا » در فاز اصلاحی

تاریخ: 1401/3/11

« فارس » صعودی می شود؟

« فارس » صعودی می شود؟

تاریخ: 1401/3/11

پیش بینی صعود و نزول « شفارس »

پیش بینی صعود و نزول « شفارس »

تاریخ: 1401/3/10

پیش بینی صعود و نزول « شفارس »

پیش بینی صعود و نزول « شفارس »

تاریخ: 1401/3/10

پتانسیل صعود مجدد در « رمپنا »

پتانسیل صعود مجدد در « رمپنا »

تاریخ: 1401/3/10

« کگل » احتمال اصلاح دارد؟

« کگل » احتمال اصلاح دارد؟

تاریخ: 1401/3/10

« شستا » چه روندی را در پیش خواهد گرفت؟

« شستا » چه روندی را در پیش خواهد گرفت؟

تاریخ: 1401/3/10

نظر بدهید