بر روی سهم تایرا سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟
گزارش تحلیل بنیادی از صورت وضعیت و درآمد فروش شرکت تایرا در این مطلب می خوانید.

به گزارش بورس فوری،شرکت تراکتورسازی ایران سود هرسهم پس از کسر مالیات را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰۰۲ ریال اعلام کرد.

شرکت تراکتورسازی ایران که با نماد تایرا در بورس فعالیت دارد؛ شرکت تراکتورسازی ایران دلیل اصلی کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت در دو سال اخیر را سیاست شرکت مبنی برافزایش حاشیه سود زیرمجموعه ها وحرکت بهسمت سهم ۵۰ درصدی زیرمجموعه هااز سود تلفیق کل گروه اعلام کرد.

شرکت تایرا سود هرسهم پس از کسر مالیات را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰۰۲ ریال است و این رقم برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۳۲۶۸ ریال پیش بینی شد.

بر روی سهم تایرا سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

بر روی سهم تایرا سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

بر روی سهم تایرا سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

بر روی سهم تایرا سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

بر روی سهم تایرا سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

بر روی سهم تایرا سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

بر روی سهم تایرا سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

منبع: گروه مالی مفید

0 نظر:

نظر بدهید